אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

08/01/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 7.1.21

03/01/2021

תתחיל לשווק ללקוחות שירותי מאגד סליקה

15/11/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 22.11.20, תשלום 29.11.20

26/08/2020

הוחלט לפנות לבנק לצורך הקטנת מסגרת האשראי לבת לאור גידול בהון העצמי לחציון הראשון

26/08/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 2.9.20, תשלום 9.9.20

06/07/2020

תוצאות אסיפה מיום 6.7.20