אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

09/08/2021

דיבידנד בסך 2.86791 אגורות למניה, קובע: 17.8.21, תשלום 25.8.21

06/07/2021

תוצאות אסיפה מיום 5.7.21

14/06/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 14.6.21

14/06/2021

מידרוג מותירה על כנו דירוג מנפיק Baa1.il, באופק יציב

08/06/2021

חנכה סניף חדש בנתיבות

18/05/2021

דיבידנד