אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

15/11/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 22.11.20, תשלום 29.11.20

26/08/2020

הוחלט לפנות לבנק לצורך הקטנת מסגרת האשראי לבת לאור גידול בהון העצמי לחציון הראשון

26/08/2020

דיבידנד בסך 2.38992 אגורות למניה, קובע: 2.9.20, תשלום 9.9.20

06/07/2020

תוצאות אסיפה מיום 6.7.20

25/06/2020

התקבלו בידי אופל בלאנס רישיונות חדשים למתן אשראי מורחב ולמתן שירות בנכס פיננסי – מורחב, בתוקף עד 31.12.21

27/05/2020

דיבידנד בסך 0.66917 אגורות למניה, קובע: 7.6.20, תשלום 15.6.20