אופל בלאנס קשרי משקיעים

דיווחיים מידיים

10/11/2021

דיבידנד בסך 3.34589 אגורות למניה, קובע: 18.11.21, תשלום 28.11.21

31/10/2021

התקשרות בכתב התחייבות עם תאגיד בנקאי לקבלת מסגרת אשראי של עד 20 מיליון שח

26/10/2021

הגדלת היקף האשראי מתאגיד בנקאי א'

09/08/2021

דיבידנד בסך 2.86791 אגורות למניה, קובע: 17.8.21, תשלום 25.8.21

06/07/2021

תוצאות אסיפה מיום 5.7.21

14/06/2021

תוצאות אסיפה כללית מיום 14.6.21